Update 01/01/2024

  1. Offertes

De prijsoffertes blijven gedurende 3 maand geldig. Ze worden steeds opgemaakt op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde prijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, ed. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen
automatisch en naar verhouding aangepast.
Bij opmaken van offertes wordt steeds duidelijk vermeld of deze inclusief of exclusief BTW.
De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

Uiteraard  behouden deze offertes slechts hun geldigheid, voor zover de klant geen enkele wijziging aanbrengt aan datgene dat als basis heeft gediend voor het opstellen ervan. Alle offertes zijn opgesteld in de veronderstelling dat in normale werfvoorwaarden zal
kunnen gewerkt worden m.b.t. de uitvoeringsmogelijkheden, de weersomstandigheden enz. Ramenwasser Tim Aleks
behoudt zich het recht hetzij een meerprijs aan te rekenen hetzij de werken stil te leggen ingeval deze werfvoorwaarden niet voldaan zijn.
Mondelinge prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en slechts bindend na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging. Elke wijziging vanwege de opdrachtgever gevraagd zal als meerwerk in regie worden aangerekend of er zal een
afzonderlijke offerte voor opgemaakt worden. Indien de offerte betrekking heeft op een aanneming tegen bepaalde prijs, zullen enkel die werken worden uitgevoerd dewelke werden vermeld in de offerte.

Dringende werken (volgende dag of huidige week) worden aan 200% van de normale uitgevoerde prijsopgave uitgevoerd en dit vanaf 01/01/2024

Term dagtafief:  De term dagtarief impliceert de werken uitgevoerd op één dag.  Dit betekent dat de werken worden uitgevoerd tussen de 8 en 10 werkuren. 

 

  1. Reservering

 

De klant kan een reservering doen in het reserveringssysteem dat wordt aangeboden.  Annulering via het systeem is mogelijk mits het registeren van een account.  We hanteren daar een standaard van 7 dagen zonder dat daarbij kosten in rekening worden gebracht.  Bij reservering aanvaardt en erkent de klant uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene bepalingen en verklaart deze zicht akkoord met de geldende voorwaarden. Indien er geen reservering volgt binnen de 4 maanden van uw laatste reservering vervalt uw plaats in onze agenda en geven we voorrang aan andere klanten die dit wel tijdig doen.
Uiteraard hebben de op de voorzijde specifiek overeengekomen bepalingen steeds voorrang. Bij tegenstrijdigheden tussen onderhavige verkoopsvoorwaarden en eventuele voorwaarden van medecontractanten, primeren onze voorwaarden.

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze laatste aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden. Huidige algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle contracten, documenten e.a. van ramenwasser Tim Aleks

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen eventuele  algemene voorwaarden. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van onderhavige overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een
bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst
niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.

 

  1. Uitvoering van de werken

 

De uitvoering van de werken worden op de bevestigde reserveringsdata uitgevoerd. We behouden ons het recht een aantal aanpassingen te maken voor de gemaakte reserveringen en dit bij onvoorzienbaarheden of passend maken van de agenda. De klant garandeert de vrije toegang en bereikbaarheid van de lokalen, en verbindt er zich door bestelling toe, de richtlijnen Ramenwasser Tim Aleks te volgen. Ingeval van tekortkoming van de klant waardoor de werken op het overeengekomen uur niet kunnen doorgaan, is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de gederfde winst, wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, te vergoeden. Dit geldt eveneens ingeval de klant de werken annuleert minder dan 48 uur voorafgaand aan het tijdstip waarop de werken zouden doorgaan. 

Belangrijk!:Obstructies, onvoorziene begroeiing, niet verwijderen van alle obstakels en vliegenramen om de vlotte uitvoer te garanderen geven Ramenwasser Tim Aleks recht om de ramen op deze plaatsen niet te reinigen en toch de offerteprijs te hanteren. 

 

  1. Duur van de overeenkomsten

 

De duur van de overeenkomst is niet afgelijnd in een contract doch wordt er steeds een frequentie afgesproken bij het bepalen van de offerteprijs.  Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaald duur.  Wanneer twee afspraken zoals voorgesteld niet volgen in het reserveringssysteem wordt de klant verder geweigerd om nog reserveringen te maken. 

 

  1. Annuleren van de werken

In geval van overmacht (atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, ziekte, hevige sneeuwval, vrieskou meer dan -3, ernstig regenweer of zware windstoten, extreem warm weer, panne aan rollend materieel of ander materieel, enz…) wordt de afspraak in het reserveringssysteem geannuleerd en is het aan de klant om een nieuwe datum te zoeken die hem of haar past.  Ramenwasser Tim Aleks behoudt zich het recht om zelf te beslissen in welke omstandigheden de werken worden uitgevoerd en dit met het oog op veiligheid en haalbaarheid.  De klant bepaalt op geen enkel ogenblik of de werken al dan niet worden uitgevoerd.  Indien de klant er op staat dat de werken niet worden uitgevoerd na een bevestigde afspraak en minder dan 7 dagen geannuleerd dan staat daar een schadevergoeding tegenover ten bedrage van 50% van de normale aangerekende prijs of van de laatste aangerekende factuur. Het is “Ramenwasser Tim Aleks” die beslist of al dan niet de werken dienen te worden geschorst, niet de klant.

De klant kan kosteloos 7 dagen op voorhand zonder reden of tot 48 uur op voorhand voor dringende redenen annuleren doch niet voor voorspelde weersomstandigheden.

De klant kan enkel annuleren op de dag zelf bij ernstige calamiteiten die niet limitatief is.

Bij het plannen van een reis kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden en dit op termijn van 7 dagen op voorhand.  

 

 

  1. Klachten

 

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Elke klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd.
Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen de week van ontvangst. Bij aanvaarding van een klacht gaat de verantwoordelijkheid niet verder dan de terugbetaling van de betwiste klacht en wordt elke andere schadevergoeding uitgesloten.

Een klacht over de kwaliteit van uitvoering wordt ter plaatse steeds onderzocht.
Er wordt steeds getracht in minnelijk overleg een oplossing te zoeken.

 

  1. Aansprakelijkheid

Ramenwasser Tim Aleks wijst verantwoordelijk af voor o.m. :

-Glasbreuk ten gevolge van reeds waar te nemen scheuren en onregelmatigheden in het glas.
-Breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel
-Krassen op ramen en vensters die niet veroorzaakt zijn door Ramenwasser Tim Aleks.
-Eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of
beschermblokken. De aansprakelijkheid van Ramenwasser Tim Aleks is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan hij worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet
beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

 

  1. Facturen

Facturen zijn contant, mobiel of via overschrijving betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op vervaldag wordt
naast de hoofdsom een bedrag van 10 % van de het factuurbedrag opeisbaar, met een minimum van 100 Euro, evenals een
intrest vanaf factuurdatum van 10% per jaar, onverminderd de eventuele gerechtskosten.
Gebrek aan betaling op de vervaldag laat Ramenwasser Tim Aleks eveneens toe de overeenkomst zonder opzeg te verbreken.
Gebrek aan tijdige betaling maakt alle facturen, die in het bezit van de klant zijn onmiddellijk opeisbaar.

Bij herhaaldelijk overschrijden (2 op elkaar volgende malen) van de betaaltermijn zien wij ons genoodzaakt elke samenwerking te stoppen.